Tha thun bo mt

Trang này được s dng để thông báo cho khách truy cp v các chính sách ca tôi vi vic thu thp, s dng và tiết l Thông tin cá nhân nếu có ai quyết định s dng Dch v ca tôi.

Nếu bn chn s dng Dch v ca tôi, thì bn đồng ý vi vic thu thp và s dng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà tôi thu thp được s dng để cung cp và ci thin Dch v. Tôi s không s dng hoc chia s thông tin ca bn vi bt kỳ ai tr khi được mô t trong Chính sách bo mt này.

Để có tri nghim tt hơn, trong khi s dng Dch v ca chúng tôi, tôi có th yêu cu bn cung cp cho chúng tôi thông tin nhn dng cá nhân nht định. Thông tin mà tôi yêu cu s được lưu gi trên thiết b ca bn và không được tôi thu thp dưới bt kỳ hình thc nào.

Đăng nhp d liu

Tôi mun thông báo cho bn rng bt c khi nào bn s dng Dch v ca tôi, trong trường hp có li trong ng dng, tôi s thu thp d liu và thông tin (thông qua các sn phm ca bên th ba) trên đin thoi ca bn có tên là D liu Đăng nhp. D liu nht ký này có th bao gm thông tin như địa ch Giao thc Internet (IP IP ca thiết b), tên thiết b, phiên bn h điu hành, cu hình ca ng dng khi s dng Dch v ca tôi, thi gian và ngày s dng Dch v ca bn và các thng kê khác .

Bo v

Tôi đánh giá cao s tin tưởng ca bn trong vic cung cp cho chúng tôi Thông tin cá nhân ca bn, do đó chúng tôi đang c gng s dng các phương tin bo v thương mi được chp nhn v mt thương mi. Nhưng hãy nh rng không có phương thc truyn qua internet, hoc phương pháp lưu tr đin t nào an toàn và đáng tin cy 100%, và tôi không th đảm bo tính bo mt tuyt đối ca nó.

Quyn riêng tư ca tr em

Các Dch v này không gii quyết cho bt kỳ ai dưới 18 tui. Tôi không c ý thu thp thông tin cá nhân t tr em dưới 18. Trong trường hp tôi phát hin ra rng mt đứa tr dưới 18 tui đã cung cp cho tôi thông tin cá nhân, tôi lp tc xóa thông tin này khi máy ch ca chúng tôi. Nếu bn là cha m hoc người giám h và bn biết rng con bn đã cung cp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên h vi tôi để tôi có th thc hin các hành động cn thiết.

Thay đổi chính sách bo mt này

Tôi có th cp nht Chính sách bo mt ca chúng tôi theo thi gian. Vì vy, bn nên xem li trang này định kỳ cho bt kỳ thay đổi. Tôi s thông báo cho bn v bt kỳ thay đổi nào bng cách đăng Chính sách bo mt mi trên trang này. Nhng thay đổi này có hiu lc ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên h chúng tôi

Nếu bn có bt kỳ câu hi hoc đề xut nào v chính sách bo mt ca tôi, xin vui lòng liên h vi tôi.